Privacy & disclaimer

Privacy beleid

Sport Performance Center Gooi hecht veel waarde aan uw privacy. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

Deze website is eigendom van Sport Performance Center Gooi. Met dit privacy beleid willen we u heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om u privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Wij houden ons aan de zogenaamde AVG, dit houdt in dat wij:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
– Verwerken van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor doeleinden waarvoor ze verwerkt worden.
– Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerken van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als praktijk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Indien u vragen heeft over dit beleid, kunt u contact met ons opnemen.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Sport Performance Center Gooi verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

– Administratieve doeleinden
– Communicatie tijdens behandelperiode
– Verzorgen van een klanttevredenheidsonderzoek
– Contact met een medisch professional;
– Grondslag voor de persoonsgegevens is; de behandelovereenkomst

Voor bovenstaande kan Sport Performance Center Gooi de volgende gegevens van u vragen:

– Voornaam
– Tussenvoegsel
– Voorletters
– Achternaam
– Geboortedatum
– Geslacht
– Woonplaats
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– BSN-nummer
– Identificatie en nummer legitimatie
– Uw huisarts

De persoonsgegevens worden door Sport Performance Center Gooi opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen voor de periode: gedurende de looptijd van de behandel overeenkomt en daarna alleen in de financiële administratie gedurende de regels van de AVG. 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u ons verstrekt kunnen wij aan derden overdragen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst mee hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Bij een wettelijke verplichting dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens te verstrekken. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Sport Performance Center Gooi bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet vereist is.

We bewaren uw persoonsgegevens zolang dat nodig is om onze services te leveren en om onze wettelijke verplichtingen na te leven, geschillen te beslechten en onze beleidsmaatregelen te handhaven. Bij het bepalen van de bewaartermijnen wordt er rekening gehouden met het type informatie dat wordt verzameld en met het doel waarvoor die informatie wordt verzameld, met de het oog op de vereisten die van toepassingen zijn op die situatie en de noodzaak om verouderde, ongebruikte informatie zo snel mogelijk te vernietigen. Wij houden dossiers bij met persoonsgegevens van klanten, documenten over het openen van rekeningen, berichten en andere zaken zoals dit door wetten en regels wordt vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen getroffen;

– Alle personen die namens Sport Performance Center Gooi van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
– We maken back ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
– We testen en her testen regelmatig onze maatregelen.
– Onze fysiotherapeuten zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt bewaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door uw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf, of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan bovenstaande verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct met ons contact op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden we dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is toezichthoudende instantie op het gebied van privacy bescherming.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van ons privacy beleid nog vragen of opmerkingen, neemt u dan contact met ons op.

Contactgegevens

Sport Performance Center Gooi
Huizerweg 10A
1261 AW Blaricum
035-8873582
info@sportbank.nu
www.sportbank.nu

Updates of wijzigingen van dit privacy beleid

Wij behouden ons het recht voor om dit beleid periodiek aan te passen of te herzien. Wezenlijke veranderingen worden onmiddellijk van kracht op het moment dat het herzien beleid wordt gepubliceerd. Wanneer u na kennisgeving van dit soort wijzigingen op onze website gebruik blijft maken van het platform, betekent dit dat u deze wijzigen van privacy beleid erkent en goedkeurt en dat u akkoord gaat met de voorwaarden van deze wijzigingen.

Versie

Voor het laatst gewijzigd op 27-04-2022.